Egzekucja świadczeń
5 marca 2021

Nie zapominaj o żądaniu zwrotu kosztów doręczenia komorniczego

Obowiązek doręczania pozwu czy też innego pisma procesowego za pośrednictwem komornika istnieje już od jakiegoś czasu, jednakże nadal zdarzają się sytuacje, gdzie wierzyciele zapominają, że koszty takiego doręczenia, które pierwotnie ponieśli – dłużnik powinien im zwrócić. Jest to bowiem koszt „niezbędny do celowego dochodzenia praw”.

 Wyobraź sobie sytuację, gdzie zostaje wydany przeciwko Twojemu dłużnikowi nakaz zapłaty. Jeżeli jednak dłużnik takiego nakazu zapłaty nie odbierze pomimo dwukrotnego awizo – przewodniczący zawiadomi Cię o tym, zobowiązując jednocześnie do doręczenia tego pisma za pośrednictwem komornika.

Po Twojej stronie wówczas leży obowiązek zwrócenia się do komornika z wnioskiem o doręczenie bezpośrednio adresatowi pisma procesowego – opłata wynosi 60 zł za doręczenie na jeden adres, niezależnie od liczby adresatów.

Jeżeli komornik stwierdzi, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje, wówczas możesz (i powinieneś) zlecić komornikowi podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata – opłata wynosi 40 zł.

A to nie wszystko – dodatkowo komornik może obciążyć Cię wydatkami związanymi z kosztami przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej czy zryczałtowanymi kosztami przejazdu w granicach tej miejscowości.

Wszystkie powyżej wskazane koszty pierwotnie ponosisz właśnie Ty. Nie oznacza to jednak, że nie możesz domagać się zasądzenia zwrotu tych kosztów od swojego dłużnika. Wówczas wystarczy zwrócić się do komornika o wydanie prawomocnego postanowienia stwierdzającego wysokość poniesionych kosztów doręczenia czy ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, a kolejno – złożyć do sądu wniosek o zasądzenie zwrotu tych kosztów od dłużnika, przedkładając prawomocne postanowienie komornika.

Sąd wówczas wydaje postanowienie zasądzające zwrot tych kosztów na Twoją rzecz.

W przypadku pytań/wątpliwości – zapraszam do dyskusji pod postem.

Dla osób preferujących zapoznanie się z dokładną treścią omawianych przepisów, podaję podstawę prawną:

– art. 1391 kodeksu postępowania cywilnego,

– art. 3 ust. 4 pkt 1 i 1a ustawy o komornikach sądowych,

– art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach komorniczych,

– art. 6 ust. 4 ustawy o kosztach komorniczych,

– art. 1081 kodeksu postępowania cywilnego.

26 thoughts on “Nie zapominaj o żądaniu zwrotu kosztów doręczenia komorniczego

 1. Z czego wynika, że postanowienie komornika musi być prawmocne? Czy wniosek o zwrot doręczenia komorniczego jest ograniczony w czasie?

  1. Szanowna Pani,
   hipotetycznie istnieje możliwość zaskarżenia takiego postanowienia, ale oczywiste wydaje się, że skoro składamy do sądu wniosek o zasądzenie zwrotu tych kosztów, to też ich nie kwestionujemy. Z takiego założenia również wychodzą sądy, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że zasądzane są również zwroty kosztów doręczenia komorniczego w oparciu o nieprawomocne postanowienia komornika.
   Ustawowo nie jest uregulowany termin, po upływie którego żądanie zwrotu kosztów doręczenia komorniczego byłoby niedopuszczalne.
   Pozdrawiam,
   adw. Aneta Staworowska

  1. Szanowny Panie,
   koszty wezwania do zapłaty generowane są jeszcze przed procesem, ponadto wezwanie do zapłaty, chociaż wskazane, nie jest obligatoryjne. Zapewne z tych względów sądy nie zasądzają zwrotu kosztów wezwań do zapłaty. Warto jednak w tym zakresie pochylić się nad ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która daje możliwość dochodzenia tzw. „rekompensaty za koszty odzyskiwania należności”.
   Inną kwestią są koszty doręczenia komorniczego, gdzie wysokość opłat jest wprost wskazana w ustawie o kosztach komorniczych. Niewątpliwie koszty doręczenia komorniczego, wykładane przez powoda, stanowią „koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw” i w mojej opinii powinny być każdorazowo przez sądy zasądzane po złożeniu w tym zakresie stosownego wniosku. W mojej praktyce nie spotkałam się z sytuacją, aby sąd oddalił prawidłowo sformułowany wniosek o zwrot kosztów doręczenia komorniczego.
   Pozdrawiam,
   adw. Aneta Staworowska

 2. Sąd wydał wyrok – ale nie uwzględnił w nim zwrotu kosztów doręczenia przez komornika…
  Co mogę teraz zrobić?
  Złożyć wniosek ?

  1. Szanowna Pani,
   rozumiem, że przed wydaniem wyroku takiego wniosku Pani nie złożyła?
   Jeżeli nie, to nie widzę przeszkód, aby obecnie taki wniosek złożyć podając sygnaturę sprawy, w której zapadł wyrok oraz przedkładając postanowienie Komornika.
   Pozdrawiam,
   adw. Aneta Staworowska

   1. U mnie niestety w takiej sytuacji sąd odmówił zasądzenia kosztów doręczenia, traktując wniosek jako spóźniony na podstawie art. 108 § 1 k.p.c.

    1. Szanowna Pani,
     trudno mi zrozumieć taką argumentację, przez pryzmat treści art. 108(1) k.p.c., który przecież wyraźnie zezwala na wydanie postanowienia w przedmiocie kosztów nawet po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

     1. Proszę uważnie przeczytać przepis art. 108(1) k.p.c. Dotyczy on kosztów sądowych, a nie kosztów procesu i jest adresowany do Sądu, a nie stron! Koszty procesu podlegają uzupełnieniu w trybie 351 k.p.c., a tam stronę ogranicza termin.

     2. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.
      Zarówno opłata za doręczenie komornicze, jak i opłata od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata stanowią właśnie koszty sądowe.

 3. Dłużnik mieszkał w mieście A i komornik z tego miasta prowadzi postępowanie egzekucyjne. W między czasie dłużnik prawdopodobnie wyprowadził się do miasta B (oddalonego 230 km od miasta A) i tam pracuje (Komornik ustalił adres pracodawcy w mieście B). Czy w sytuacji kiedy dłużnik nie odbierze pozwu (przygotowywany jest pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej) to wówczas komornik z miasta A pojedzie do miasta B? I czy zdąży w 7 dni dostarczyć pismo, bo podobno tyle zazwyczaj sąd wyznacza na dostarczenie pozwu?

  1. Szanowna Pani,
   komornik z miasta A nie pojedzie do miasta B w celu dokonania doręczenia komorniczego. Wniosek o doręczenie komornicze należałoby złożyć do komornika właściwego, który działa przy sądzie w miejscowości B. Sąd wyznacza nie 7 dni, a 2 miesiące dla strony, aby przeprowadzić procedurę doręczenia komorniczego.
   Jeżeli wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest dopiero przygotowywany, a nie zna Pani adresu zamieszkania uczestnika, to proponuję podać we wniosku adres miejsca pracy i wówczas to najpierw Sąd podejmie próbę doręczenia. Doręczeń dokonuje się bowiem w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.

 4. Dzień dobry, a co w sytuacji, gdy komornik doręczył pozwanemu nakaz zapłaty, a pozwany następnie nie odbiera postanowienia o przyznaniu powodowi kosztów doręczenia komorniczego? Mamy wtedy do czynienia z fikcją doręczenia, bo odebrał już pierwsze pismo procesowe?

  1. Szanowny Panie,

   Tak, w tej sytuacji mamy do czynienia z fikcją doręczenia. Skoro pierwsze doręczenie jest skuteczne, to dalsza korespondencja, chociażby nieodebrana, powinna zostać uznana za doręczoną. Trudno wyobrazić sobie nawet inną sytuację – każde kolejne zobowiązania do doręczenia komorniczego powodowałoby praktycznie paraliż całego postępowania.

   Pozdrawiam,
   adw. Aneta Staworowska

 5. Dzień dobry,

  Czy wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów doręczenia komorniczego jest obwarowany jakimkolwiek terminem liczonym od chwili uprawomocnienia się postanowienia komornika o ustaleniu tych kosztów?

 6. Dzień dobry, jeśli mam sytuację w której pozwany nie odbiera pozwu i nakazu zapłaty, ale w końcu uda mu się doręczyć – to potem mogę w tej samej sprawie złożyć wniosek o zasądzenie kosztów doręczenia przez komornika? To już będzie czwarta próba doręczenia więc trochę mi się tych kosztów zebrało.
  Pozdrawiam serdecznie

 7. Dzień dobry,

  czy mogę złożyć wniosek o zasądzenie kosztów doręczenia komorniczego na moją rzecz, po wydaniu przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania, na skutek cofnięcia przeze mnie pozwu?

  1. Witam,
   jest to uzależnione w głównej mierze od tego, co było powodem cofnięcia pozwu. Jeżeli było to spełnienie świadczenia – sądzę, że zwrot kosztów doręczenia komorniczego należy się wierzycielowi. Jeżeli z innych powodów – wówczas już nie, ponieważ wierzyciela traktuje się w tym wypadku jako przegrywającego sprawę.
   Pozdrawiam,
   Aneta Staworowska

 8. Witam
  Czy można wnieść odrębny pozew (np. w postępowaniu elektronicznym) o zwot kosztów doręcznia w postępowaniu spadkowym? Oczywiście w przypadku gdy sąd spadkowy nie zasadził takich kosztów, ani nie było wniosku o ich zasądznie.

  1. Witam,
   jeśli nie został złożony wniosek o zwrot tych kosztów, a strona była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, to w mojej opinii roszczenie to wygasa i brak jest możliwości dochodzenia jego zwrotu w odrębnym postępowaniu. Co więcej, z zasady w postępowaniu spadkowym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, proszę spojrzeć na postanowienie sądu, jakie jest rozstrzygnięcie w zakresie kosztów.

   Pozdrawiam,
   adw. Aneta Staworowska

   1. Witam
    Pytanie dotyczyło tylko i wyłącznie kosztów doręczenia korespondencji sądowej przez Komornika uczestnikowi postępowania poniesionych przez wnioskodawcę. Ponieważ z praktyki wynika, że różnie bywa z przyznaniem takich kosztów przez Sądy w postępowaniu spadkowym, stąd pytanie czy można dochodzić zasądzenia takich kosztów w postępowaniu o zapłatę, nie ryzykując oddalenia wniosku o przyznanie tych kosztów w postępowaniu spadkowym. Koszty sądowe postępowania spadkowego to inna kwestia i pytanie ich nie dotyczy.

 9. Witam. Jako wierzyciel posiadam postanowienie sądu o zasadzeniu od pozwanego pewnej kwoty tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z doręczeniem komorniczym. Nakaz zapłaty w post. upominawczym wraz z klauzula wykonalności posiadam również. Jestem w trakcie redagowania wniosku o wszczęcie egzekucji. W/w koszty doręczenia komorniczego ujmuje we wniosku o egzekucję jako zwrot kosztow postępowania?

  1. Witam,
   Tak, koszty doręczenia komorniczego można ująć jako zwrot kosztów postępowania, można też wskazać je osobno jako zwrot kosztów doręczenia komorniczego. Nie ma to jednak aż tak istotnego znaczenia jak to, aby na postanowienie sądu również została nadana klauzula wykonalności. Nie napisała Pani czy posiada postanowienie sądu wraz z klauzulą wykonalności. Sam nakaz zapłaty z klauzulą jest niewystarczający.

   Pozdrawiam ,
   Aneta Staworowska

   1. Witam. Niestety nie mam klauzuli wykonalności na postanowieniu sądu. Ale zredaguje stosowny wniosek zanim złoże wniosek o egzekucję. Wniosek o klazule wykonalności dla postanowienia sądu przypomina kształtem dla nakazu zapłaty? I jak byłaby opłata?

 10. Dzień dobry.

  Czy możliwe jest zasądzenie kosztów doręcznia korespondencji (art.139 1) w przypadku umorzenia postepowania sądowego? (umorzenia z powodu niedoręcznia korespondencji pozwanemu)

  1. O to samo chciałam zapytać! Czy mogę złożyć taki wniosek do sądu pomimo braku możliwości doręczenia pozwu?(Jedna Pozwana zmarła za granicą i nie na informacji odnośnie jej zgonu , a druga mieszka za granicą)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej