Egzekucja świadczeń
21 kwietnia 2021

Jak uzyskać adres zamieszkania dłużnika?

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt 1 KPC pierwsze pismo procesowe w sprawie powinno zawierać oznaczenia miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron. Wskazanie w pierwszym piśmie procesowym, a w szczególności w pozwie miejsca zamieszkania stron umożliwia komunikację sądu ze stronami, a także stanowi względne, wspomagające kryterium ich identyfikacji i indywidualizacji (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014r., III CZP 137/13).

Jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub członek zarządu jakiejś spółki, z pomocą przychodzi Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). W świetle art. 133 § 21 KPC pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG doręcza się na adres do doręczeń udostępniony w tej ewidencji, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń. Z kolei jak wynika z art. 133 § 23 KPC, pisma procesowe lub orzeczenia dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu doręcza się na adres do doręczeń wskazany w art. 19a ust 5-5b i 5d ustawy o KRS. (dane adresowe stanowią załącznik do wpisu/zmiany wpisu w KRS).

Znacznie większym problemem może okazać się uzyskanie adresu, gdy naszym dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca wspólnikiem w spółce handlowej.

Od 1 lipca 2019 roku po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA nie rozpoznaje wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL. Zainteresowani mogą składać te wnioski bezpośrednio do urzędu wybranej gminy.

Wprowadzenie zmiany do wspomnianej ustawy umożliwiają uzyskanie danych z dwóch rejestrów: mieszkańców lub PESEL. Wniosek można złożyć tylko do jednego organu gminy i podlega opłacie w wysokości 31 zł. Wnioskujący  musi również wykazać interes prawny, dla którego dane z rejestru mają zostać udostępnione. Jednak trzeba przyznać, że pojecie „interesu prawnego” może budzić uzasadnione wątpliwości, gdyż nie zostało zdefiniowane w ustawie o ewidencji ludności. Dla ustalenia znaczenia tego pojęcia konieczne jest zatem odwołanie się do poglądów wypracowanych w doktrynie i orzecznictwie. Interes prawny musi mieć charakter „realny”, to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie. Tylko bowiem interes rzeczywisty nadaje się do obiektywnego sprawdzenia. Samo deklarowanie zainicjowania postępowania sądowego przesądza o braku uzasadnionych podstaw prawnych i faktycznych wykazania interesu prawnego. Dlatego do wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL powinien zostać załączony dokument, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzałby potrzebę uzyskania danych z rejestru, takich jak np. wezwanie sądowe.

Adres zamieszkania pozwanego stanowi bardzo istotny element mogący zdecydować o powodzeniu procesu i czasie jego trwania. Jednak trzeba liczyć się z tym, że czasem uzyskanie adresu zamieszkania osoby fizycznej może przysporzyć wierzycielowi wiele trudności.

2 thoughts on “Jak uzyskać adres zamieszkania dłużnika?

  1. Wobec powyższego, jak Wierzyciel może uzyskać z uzyskać udostępnienie danych z rejestru PESEL czy ewidencji ludności, skoro dłużnik, nie odbiera wezwania do zapłaty we zwłoce czynszu najmu od wierzyciela. Wierzyciel wynajął r.pr do wysłania „wezwania do zapaty” i dłużnik nie odebrał wezwania do zapłaty. R.pr. pobrał pięniądze za sporzadzenie pism: rowiązanie umowy najmu: kopiój wklej z internetu, wezwanie do zapłaty Wierzyciel sporządził, gdyz R.pr. tak zażądał i to co napisał Wierzyciel to r.pr. tylko wkleił we swój szablon kancelaryjny) i nic więcej w tym kierunku nie robi. Wierzyciel nadal jest z ręką w nocniku”. Prosze o pomoc

  2. Co zrobić jeżeli z rejestru PESEL otrzymałam informację o braku adresu zameldowania
    dłużnika? Bardzo proszę o podpowiedź jak uzyskać adres ponieważ muszę złożyć pismo do Sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej